ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ

โพสต์18 เม.ย. 2561 00:28โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 17 พ.ค. 2561 21:40 ]
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรง ในสังกัด...ด้วย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ Dr.John Stiles นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร์และกลยุทธ์การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะต็มศึกษา จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "An Introduction to STEM Education best practices and Lesson design #2" เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการใช้ดลวิธีการสอนแบบสืบเสาะค้นตามแนวทางสะเต็มศึกษาแก่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2561 ณ ห้อง Smart Classroom 1 ชั้น 6 อาคาร 15 ปี สสวท. สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2561 สามารถสอบถามเพิ่มเติม/สมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่มพิเศษ โทร.02-3924021 ต่อ 1311 โทรสาร 02-7124021 (จักริน วิภาสวัชรโยธิน) ไปรษณ๊ย์อิเล็กทรอนิกส์ cwiph@ipst.ac.th รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น
        สพป.นครพนม เขต 1 เห็นว่าโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ดีและน่าสนใจ ให้โรงเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

        1. หนังสือราชการ  2. โครงการและกำหนดการ