ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฎิบัติการ

โพสต์18 เม.ย. 2561 00:44โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 18 เม.ย. 2561 00:45 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด... ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.จะดำเนินการจัดการให้บริหารการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อส่งเสริมให้ครูมีสมรรถนะในด้าน 1) จัดทำแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ.5) ที่ดำเนินการตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 2) สามารถเขียนข้อสอบได้ตรงตามคุณภาพผู้เรียนที่กำหนดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สาระ และมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดจนตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รองรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติและนานาชาติ 3) สามารถแปลผลข้อสอบและสารสนเทศของผลการทดสอบในชั้นเรียนและระดับชาติ (O-NET) ไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนแบบ PDCA (Plan - Do - Check - Action)
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 แจ้งประชาสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้ารับการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม