ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียน ระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

โพสต์26 เม.ย. 2561 00:59โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 26 เม.ย. 2561 01:00 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด...ตามที่ สสวท. มีโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่จะพัฒนาโรงเรียนต้นแบบระดับอำเภอเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล ตลอดจนการสนับสนุนสื่ิอ อุปกรณ์ สำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้สูงขึ้น ซึ่งได้คัดเลือกโรงเรียนรอบที่ 1 ของ ปี พ.ศ. 2561 โดยมีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและเข้าร่วมโครงการ จำนวน 760 โรงเรียน สำหรับ สพป.นครพนม เขต 1 ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก จำนวน 2 โรง ทั้งนี้ สสวท.จะเปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าโครงการฯ รอบที่ 2 ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2561 นั้น
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 เห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงประชาสัมพันธ์โครงการให้โรงเรียนในสังกัดที่สนใจ ตามวันเวลา ที่กำหนด  และสามารถดาวน์โหลดเอกสาร/ลงทะเบียนผ่านทาง http://qs.ipst.ac.th/....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม