ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน

โพสต์6 ก.พ. 2562 01:43โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2562 01:57 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน...ด้วย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพแหล่งเรียนรู้และสื่อการอ่านเพื่อการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย สามารถให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ของประเทศ และก่อให้เกิดเมืองต้นแบบวัฒนะรรมการอ่านที่เป็นรูปแบบความสำเร็จของการพัฒนา และส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านในภูมิภาคและชุมชนเมือง
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวช่วยยกระดับคุณภาพแหล่งเรียนรู้และสื่อการอ่าน เพื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย เห็นควรประชาสัมพันธ์การรับสมัคีคัดเลือกเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ. 2562 ไปยังหน่วยงานในสังกัด เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มติดตาม และประเมินผล สำนักเลขานุการกรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม หมายเลขโทรศัพท์ 02 247 0013 ต่อ 1327 หรือดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.culture.go.th หัวข้อ ข่าวประกาศ.......คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม