ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย

โพสต์22 พ.ค. 2561 03:02โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2561 03:03 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน...ด้วย สวก. ได้แจ้งว่า สทศ. (องค์กรมหาชน) จะดำเนินการจัดการทดสอบระดับชาติทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ในรูปแบบอัตนัย ในปีการศึกษา 2561 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยดี จึงได้กำหนดจัดอบรมครูผู้สอนวิชาภาษาไทยในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เพ่อพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย กำหนดจัดประชุมใน 4 ภูมิภาค และผู้รับการพัฒนาผ่านการประเมินจะได้ร่วมเป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อไป
        สพป.นครพนม เขต 1 เห็นว่า เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเป็นอย่างยิ่ง จึงให้โรงเรียนแจ้งครูภาษาไทยที่สนใจ ส่งรายชื่อถึง สพป.นครพนม เขต 1ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้...คลิกอ่านรายละเอียด