ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2560

โพสต์20 เม.ย. 2560 02:07โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 20 เม.ย. 2560 02:09 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด...ด้วย  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่มีความสนใจในการนำความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน  ได้มีเวทีสำหรับการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเภทเกมการศึกษาเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพและหลากหลาย  นั้น
ในการนี้  สพฐ.  ได้แต่งตั้งบุคลากรที่รับผิดชอบงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม  และเทคโนโลยีการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ที่เป็นที่ตั้งเขตตรวจราชการ  (cluster) และศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งในการส่งเสริมการผลิต  และพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน  เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ  และให้คำแนะนำในการดำเนินงาน  ทั้งนี้  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สามารถส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกได้โดยตรงที่  กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  อาคาร สพฐ. 3  ชั้น 2  สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ถนนราชดำเนินนอก  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300 โดยมีกำหนดระยะเวลาการส่งผลงานภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเผยแพร่รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  ทางเว็บไซต์ของ  สพฐ.  www.obec.go.th  และเว็บไซต์ของ สทร.  www.techno.bopp.go.th  อีกช่องทางหนึ่ง....คลิกอ่านรายละเอียด
        
Comments