ขอความอนุเคราะห์จัดกิจกรรมบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย

โพสต์11 พ.ค. 2560 20:25โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 11 พ.ค. 2560 20:31 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) และโรงเรียนบ้านฝั่งแดง  (พระเทพวรมุนี) ....ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.)  ได้ดำเนินโครงการพัฒนาครูแกนนำปฐมวัยเพื่อการจัดการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีปฐมวัยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ  2552  จนถึงปัจจุบัน  ซึ่งโรงเรียนอนุบาลนครพนม อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ไทยรัฐวิทยา 50 ได้ผ่านการอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น 
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต 1 เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวมีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน จึงให้โรงเรียนแจ้งบุคลากรที่ผ่านการอบรมดังกล่าวจัดกิจกรรมบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ในปีการศึกษา 2560 โดยจะเป็นห้องตัวอย่างของสำนักงานเขตพื้นที่  และโรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยเป็นโรงเรียนแบบคู่ขนาน....คลิกอ่านรายละเอียด

Comments