ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2562

โพสต์25 ธ.ค. 2561 22:03โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2561 22:04 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง...ด้วยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.กฬ) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ วัดประยูรวงศาวาส และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด กำหนดจัดประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนได้ฝึกฝนทักษะการพูดต่อชุมชนและฝึกปฏิบัติมารยาทไทยในศาสนพิธี พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ผ่านกระบวนการบรรยาย และเพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัด ไปร่วมการประกวดในระดับภาคต่อไป
        ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงประชาสัมพันธ์การประกวดให้โรงเรียนในสังกัด ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยส่งใบสมัครเข้าร่วมการประกวดให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 สามารถดาวน์โหลดแนวทางการประกวดได้ที่ www.m-culture.go.th/nakhonphanom หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม เบอร์โทรศัพท์ 042-516051 ผู้ประสานงาน นางสาวนันทิกาญจน์ แก้วเรือง ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม