ขอให้ข้าราชการครูร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลหน่วยงาน และผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards)

โพสต์23 พ.ย. 2559 22:33โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 23 พ.ย. 2559 22:33 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม... ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ แจ้งว่าได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเจ้าภาพดำเนินการประกวดรางวัลหน่วยงาน และผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(Obec Awards) ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันทีึ่ 29-30 พฤศจิกายน 2559 และขอความร่วมมือให้ นางภัสรา ฐานวิเศษ ข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมดังกล่าว นั้น ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 จึงขอให้โรงเรียนแจ้งบุคคลตามรายชื่อดังกล่าว เข้าร่วมประชุมชี้แจงการตัดสิน ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมบีเคเพลส อ.เมือง จ.บึงกาฬ และปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการตัดสิน ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ จ.บึงกาฬ.... คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
                หนังสือราชการ