ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดกิจกรรมการประกวดเรียงความ ประจำปี พ.ศ.2562

โพสต์2 มิ.ย. 2562 01:47โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 2 มิ.ย. 2562 01:54 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน...ด้วย สำนักงานวัฒนะรรมจังหวัดนครพนม ได้จัดโครงการแผนส่งเสริมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ พ.ศ. 2560-2564 กิจกรรมการประกวดเรียงความ ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนเขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง และเกิดกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่สนใจ ส่งผลงานเรียงความเข้าประกวด ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2562 โดยส่งผลงานได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 โทร 0 42516051 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ กรณีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถือวันประทับตราของไปรษณีย์ต้นทางภายในวันปิดรับสมัคร ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

        1. หนังสือราชการ 2. เกณฑ์การประกวดเรียงความ  3. กระดาษเขียนเรียงความ