ขอเชิญสมัครเข้าร่วมแ่ข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ.2560

โพสต์8 พ.ค. 2560 20:54โดยnpm1 admin
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน...ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขึ้น เพื่อจัดทำหนังสือที่บรรจุสรรพวิชาการอันเป็นสาระครบทุกแขนง  เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่เยาวชนอย่างกว้างขวางและทั่วถึงโดยให้เยาวชนได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากการอ่านตามความประสงค์และความสามารถ  โดยจะเป็นการค้นหาได้อย่างสะดวกเพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาของผู้อ่านเป็นสำคัญ  ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้ร่วมมือกับโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ และสโมสร ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ได้จัดแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เป็นประจำทุกปี  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทยมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้อย่างยั่งยืน นั้น
        สำหรับการแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 23  ประจำปี พ.ศ.2560  ได้กำหนดรับสมัครภายในวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2560 โดยมีกำหนดการและเล่มที่ใช้การสอบแข่งขัน....
ทั้งนี้  โรงเรียนที่สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่สโมสรไลออนส์จังหวัด  หรือดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ของโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  www.saranukromthai.or.th   หรือ  สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย  ฝ่ายสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ www.lionsclub.310.org  หรือสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา academic.obec.go.th  ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป.....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Comments