ขอเชิญร่วมส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดในงานสัมมนา และนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2018”

โพสต์20 ก.ย. 2561 00:19โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 20 ก.ย. 2561 00:19 ]
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด...
สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายละเอียดการส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวด  จำนวน  1  ฉบับ ....ด้วย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขอเชิญร่วมส่งผลลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวด ในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2018 : โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน” ระหว่างวันที่ 19 - 23 กันยายน 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลจากการสร้างความตระหนักรู้ในการปรับตัวเพื่อเปลี่ยนแปลงของทุกภาคส่วนมาสู่การผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ จากข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศในอนาคต โดยภายในงานจะมีการจัดพื้นที่ “Thailand Grand Challenge” เป็นพื้นที่การจัดกิจกรรมการแข่งขันและจัดแสดงผลงานทางดิจิทัล อาทิ eSports, drone, Robotics และ Coding เป็นต้น
ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าว.เป็นการสร้างศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ทางด้านดิจิทัล และมีประโยชน์ต่อการศึกษาของนักเรียน จึงขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมส่งสิ่งประดิษฐ์ด้าน IOT หรือ Robotics เข้าประกวดในหัวข้อ “สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทย 4.0”
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายศิระ นกยูงทอง โทรศัพท์  0 2141 7142 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sira@depa.or.th รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ..คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม