ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 14 และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2

โพสต์9 มิ.ย. 2562 20:38โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2562 20:38 ]
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด....ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย กำหนดจัดงานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 14 และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการวิชาการแก่สังคมในฐานะสถาบันศึกษาขั้นสูงในการพัฒนาความรู้และวิทยาการ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งของประเทศ เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ของชาติ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความรู้ความสามารถ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ คุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมประเพณีที่ดีงาม ตลอดจนพัฒนาและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม และเพื่อเป็นเวทีใช้แสดงความรู้ความสามารถผลงานด้านวิชาการที่พัฒนาขึ้นจาก ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถดูรายละเอียด และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.nkc.kku.ac.th/fair2019 หรือFacebook Page สัปดาห์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย www.facebook.com/nkc.academic และสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่โทรศัพท์หรืออีเมลล์ของผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เห็นว่าเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ต่อครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้โรงเรียนแจ้งบุคลากรที่เกี่ยข้องทราบ...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม