ขอเชิญประชุม Video Conference ขับเคลื่อนนโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

โพสต์2 เม.ย. 2560 22:35โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 2 เม.ย. 2560 22:42 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง... ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดประชุม Video Conference ขับเคลื่อนนโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจ มีแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเส้นทางชีวิตการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โดยยึดกรอบตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และนโยบายของ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงให้ศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง อำเภอเมืองนครพนม) และสถานศึกษาทุกแห่งร่วมร่วมประชุมทางไกลผ่านทาง www.obec.go.th และ www.academic.obec.go.th ค้นหา OBEC และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ที่  www.obec.go.th และ www.academic.obec.go.th ...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments