ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมครู

โพสต์31 ส.ค. 2561 07:39โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 31 ส.ค. 2561 20:42 ]
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด... ด้วย สพป.นครพนม เขต 1 มีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ ปฐมวัย เพื่อให้นักเรียนอ่่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น รวมถึงพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ กระบวนการคิดพื้นฐาน เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกำหนด โดยการจัดตั้งชมรมครูให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา นั้น
        เพื่อการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครูที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารชมรมครู เข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 8 กันยายน 2561 ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี ดังนี้
        ภาคเช้า (เวลา 09.00-12.00 น.)  ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
        ภาคบ่าย  (เวลา 13.00-16.00 น.) ภาษาอังกฤษ ปฐมวัย
        คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม......