ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3)

โพสต์2 เม.ย. 2561 22:49โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 2 เม.ย. 2561 22:50 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม....ด้วยสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) และกำหนดจัดประชุมในวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องโกพลรัตน์ โรงแรมอิมพีเรียลสกล อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในการนี้ผู้รับผิดชอบโครงการเห็นว่าบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นผู้มีความรู้ควา่มสามาถด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ได้แก่ 
        1) นายปรีชา  จิรพัทธ์์พงศกร      ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม
    2) นางกิตติยา  ต้นสวรรค์          ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม
        สพป.นครพนม เขต 1 จึงอนุญาตให้บุคลากรตามรายชื่อดังกล่าวเข้าประชุม ตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยเบิกจ่ายงบตาประมาณจากโครงการ และขอให้ผู้เข้าประชุมนำเอกสารการขออนุญาตไปราชการไปประกอการเบิกจ่ายงบประมาณในครั้งนี้ด้วย.............คลิกอ่านรายละเอียด