ขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (Highscope)

โพสต์28 ม.ค. 2562 01:50โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2562 01:51 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม/โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ....ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยเน้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการบูรณาการทั้งภาคท้องถิ่นและภาคเอกชนในการยกระดับการพัฒนาเด้กปฐมวัยให้ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และเห็นชอบให้นำนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope)  มาใช้กับการจัดการศึกษาปฐมวัย
        ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัด เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope) ดังนี้
        1. ผูู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด จำนวน 1 คน และผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 คน เข้าประชุมระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
        2. ครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ประกอบด้วย หัวหน้าสายชั้น ระดับอนุบาล 1 คน  ผู้แทนครูผู้สอนระดับอนุบาลชั้นปีที่ 2 จำนวน 2 คน และผู้แทนครูผู้สอนระดับอนุบาลชั้นปีที่ 3 จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 5 คน
        3. ผู้แทนโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 2 คน ได้แก่ ผู้แทนครูผู้สอนระดับอนุบาลชั้นปีที่ 2 จำนวน 1 คน และผู้แทนครูผู้สอนระดับอนุบาลชั้นปีที่ 3 จำนวน 1 คน เข้าประชุมระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ให้ส่งรายชื่อผู้เข้าประชุมภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม