ขอเชิญเป็นสนามสอบ (ประจำจังหวัด) ตามโครงการ National Digital Testing platform ของ สทศ.

โพสต์8 พ.ค. 2561 04:29โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2561 04:30 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม... ด้วยประธานกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (ศาสตราจารย์กิติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา ได้ขอให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ.ดำเนินการบริหารการทดสอบด้วยระบบ Digital Testing สำหรับนักเรียนเพื่อประเมินสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาจีน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สมัครเข้ารับการทดสอบเพื่อการประเมินตนเอง และรับรางวัล (ตามเกณฑ์ที่จะประกาศภายหลัง) โดยมุ่งหวังให้เกิดการยกระดับสมรรถนะของนักเรียนทั้งในระบบและนอกระบบ และเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศไทย จึงขอความร่วมมือ โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป.นครพนม เขต 1 เป็นศูนย์สอบและสนามสอบ ของ สทศ. ในโครงการดังกล่าว ซึ่ง สทศ.จะมีงบประมาณบริหารจัดการในโครงการ รวมทั้งการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในรูปแบบ Digital Testing
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 แจ้งโรงเรียนอนุบาลนครพนม ตอบแบบสอบถามกลับ สทศ. ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ทางโทรสาร 02-2192996 หรือสอบถามเพิ่มเติมที่นางสาวณฐมณ เครือเช้า เบอร์โทรศัพท์ 02-217-3800 ต่อ 720...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม