ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education)

โพสต์5 ก.พ. 2562 02:27โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 ก.พ. 2562 02:29 ]
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนครพนม อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ บ้านชะโนต และบ้านยอดชาดวิทยา...ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินงานโครงการ  TFE (Teams For Education) พัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในจังหวัดนครพนมให้มีคุณภาพ โดยกำหนดประชุมชี้แจงการดำเนินงานดังกล่าว ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมไอโฮเท็ล อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  โดยผู้เข้าร่วมประชุมเบิกค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการจากโครงการฯ และให้นำหนังสือขออนุญาตไปราชการและหนังสือขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางไปราชการมาในวันประชุมด้วย นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งบุคลากรที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ  TFE (Teams For Education) พัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม