ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ฺ

โพสต์19 มี.ค. 2562 23:55โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2562 23:56 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง....ด้วยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่่ 8 จังหวัดขอนแก่น กำหนดฝึกอบรมหลักสูตร "ครูผู้อนวิชาการสหรณ์" ให้กับโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนวิชาการสหกร์ในโรงเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้วิชาสหกรณ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สหกรณ์ในชุมชน นักเรียน และผู้สนใจสามารถเรียนรู้นำสู่การปฏิบัติได้ริง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ได้ขอความอนุเคราะห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งโรงเรียนในสังกัด และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ รวม 3 คน เข้าร่วมอบรมโครงการหลักสูตร "ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์" ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะคอนวีเนี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะจากต้นสังกัด สำหรับค่าอาหารและที่พักศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จะเป็นผู้รับผิดชอบ
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดที่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมอบรมตามโครงการดังกล่าวตอบรับการเข้าร่วมอบรมภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562 โดยประสานไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม นางสาวตรีประดับ จันทรเสนา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ 081-146-6516....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม