ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ห้องเรียนเคมีดาว"

โพสต์15 พ.ค. 2562 09:15โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 15 พ.ค. 2562 09:16 ]
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงในสังกัด....ด้วย องค์การพิพธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับคนไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของครู อาจารย์ ผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชน และมีบทบาทอย่างยิ่งในการวางรากฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ ซึ่ง อพวช. ได้จัดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับ ครู อาจารย์ผู้สอนวิทยาศาสตร์ มีหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้
        1. ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน โครงการ "ห้องเรียนเคมีดาว" หลักสูตร 1 วัน
        2. "การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน" หลักสูตร 2 วัน
        ในการนี้ สำนะักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เห็นว่าโครงการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ให้โรงเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวน ครู บุคลากรทางการศึกษาทราบ โดยการอบรมฯ ครั้งนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายสามารถแจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรมตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด ได้ที่แบบตอบรับการเข้ารับการอบรมฯ ส่งไปทีสำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด โทรสาร 02577 9911 และ e-mail : nsm_mkt@nsm.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2577 9999 ต่อ 2109 และ 2123....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม