โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู และบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์5 ม.ค. 2561 22:50โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ม.ค. 2561 22:59 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด...ด้วย สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จะดำเนินการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู และบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ยุทธศาสตร์ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ตามมราตรฐานสากลเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (แยก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้) โดยใช้ GPAS 5 steps เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวคิดเกี่ยวกับเป้าหมายของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
        สพป.นครพนม เขต 1 จึงขอให้ท่านแจ้งครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนละ 1 คน และครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนละ 1 คน เข้าประชุมตามโครงการดังกล่าว ในวันเสาร์ที่6 มกราคม 2561 รายงานตัวเวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมหนองบึก 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม..คลิกอ่านรายละเอียด