โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)

โพสต์17 ธ.ค. 2561 20:44โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 17 ธ.ค. 2561 20:45 ]
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ.. ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกในระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ขอความร่วมมือให้โรงเรียนผู้ประสานงานการดำเนินการคัดเลือกในระดับตำบล (ตามบัญชีรายชื่อ)  ดำเนินการ ดังนี้
        1. แจ้งประสานคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กำหนด วัน เวลา สถานที่ประชุม ระหว่างวันที่ 18-19  ธันวาคม 2561
        2. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
        3. จัดส่งเอกสารการพิจารณาคัดเลือกระดับตำบล ประกอบด้วย รายงานการประชุม แบบเสนอรายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. เพื่อรวบรวมนำเข้าที่ประชุมในระดับอำเภอต่อไป...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม