โครงการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้ชื่องาน "EDUdigital 2019"

โพสต์21 ก.พ. 2562 00:16โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 21 ก.พ. 2562 20:21 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม...ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตอบสนองนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2562-2580) ในการส่งเสริมความสามารถและยกระดับการศึกษา และปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน และให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้ชื่องาน “EDUdigital 2019”เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2562 โดย พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูที่มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในโรงเรียนของท่าน คือ นางภัสรา ฐานวิเศษ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมวิชาการ พร้อมกับศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ จึงขอให้ท่านแจ้งข้าราชการครู ดำเนินการ ดังนี้
 1. กรอกข้อมูลในระบบที่ http://edudigital.tk ระบบเปิดรับข้อมูลในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 และปิดระบบภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม คนละ 2 หัวข้อการประชุม วันละ 1 หัวข้อการประชุม
 2. นำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คคนละ 1 เครื่อง ปลั๊กพ่วงและโทรศัพท์ที่สามารถใช้สื่อสารอินเทอร์เน็ตได้
 3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก พาหนะ ของผู้เข้าประชุมให้เบิก ณ หน่วยอบรม และสามารถเข้าที่พักที่โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป และนำหนังสือขออนุญาตไปราชการที่ระบุการเดินทางด้วยพาหนะใดมาแนบในวันประชุม...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม