โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดนครพนม

โพสต์28 ม.ค. 2562 08:22โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2562 03:08 โดย npm1 admin ]
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงในสังกัด...ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 จากจังหวัดนครพนม เพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของหน่วยงานทางการศึกษา จังหวัดนครพนม โดยกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ จำนวน 6 กิจกรรม และในกิจกรรมที่ 3 ประกาศมาตรการสร้างความตระหนัก การรับรู้ ความเข้าใจ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน แนวทางการใชคู่มือการดำเนินงานต่าง ๆ กับหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดนครพนม โดยลงพื้นที่ทุกอำเภอ จำนวน 12 อำเภอ รายละเอียดดังแนบ นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งผู้บริหารเข้าร่วมประชุมการชี้แจง ประกาศมาตรการ สร้างความตระหนัก การรับรู้ ความเข้าใจ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และรับเอกสารแนวทางยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ของหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดนครพนม ในวันที่ 30 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สถานที่ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม