โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคการสอนครูคณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โพสต์1 ธ.ค. 2559 03:04โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 1 ธ.ค. 2559 03:05 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียน...ด้วย สพป.นครพนม เขต 1ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยมีกลุ่ โดย มเป้าหมายในการพัฒนา คือ โรงเรียนที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 เฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าหรือเท่ากับ 30 และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัด สพป.นครพนม เขต 1 ทุกโรงเรียน และได้พัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคการสอนให้กับครูคณิตศาสตร์ ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 11-12 กรกฏาคม 2559 ไปแล้วนั้น และในกระบวนการพัฒนาได้กำหนดให้มีการทดสอบเพื่อดูความก้าวหน้า และพัฒนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการทดสอบ ซึ่งมีกำหนดการในการดำเนินการ 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ครั้งที่ 2 วันที่ 1 กันยายน 2559 ครั้งที่ 3 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 และทดสอบวดความรู้ความสามารถครู 1 ครั้ง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดย สพป.นครพนม เขต 1 เป็นผู้ออกข้อสอบ โดยจะดำเนินการทดสอบผ่านเว็บไซต์ ของ สพป.นครพนม เขต 1 นั้นอนึ่งในการสอบนักเรียนครั้งที่ 3 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 นั้น เพื่อมิให้เกิดความสับสน จึงขอเลื่อนการสอบวัดความรู้ความสามารถของครูเป็น วันที่ 2 ธันวาคม 2559 โดย สพป.นครพนม เขต 1 จะส่งเฉลยคำตอบให้ทางเว็บไซต์เขต วันที่ 2 ธันวาคม 2559 ส่วนข้อสอบได้ส่งให้พร้อมกับข้อสอบนักเรียนในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อตามบัญชีที่ส่งมาพร้อมนี้ และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรงเรียน ดำเนินการทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 สำหรับครูสอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้ดำเนินการสอบในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 พร้อมกับกรอกข้อมูลการสอบในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ผ่านเว็บไซต์ของ สพป.นครพนม เขต 1... คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม