โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้ดิจิทัลคอนเทนต์ในการจัดการเรียนการสอน

โพสต์20 ก.ย. 2559 06:13โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 20 ก.ย. 2559 06:14 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ปลาปากราษฎร์บำรุง และบ้านยอดชาดวิทยา...ด้วย สพฐ.ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไ้ด้ดำเนินโครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้ดิจิทัลคอนเทนต์ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาครูให้มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงาน สื่อออนไลน์ เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการนำไปผลิตสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ และประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งเพื่อให้ครูได้รับการทดสอบ และวัดความรู้พื้นฐานการใช้เทคโนโลยี และการประเมินผลสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมาตรฐานสากล โดยกำหนดพัฒนาครู 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 จัดอบรมหลักสูตรสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ และจัดการประเมินผลสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ให้กับครูในช่วงเดือน กันยายน ถึง พฤศจิกายน 2559 ณ สถานที่ฝึกอบรม 14 จุด ช่วงที่ 2 จัดอบรมต่อเนื่องระดับที่สูงขึ้นให้กับครูที่ได้รับการคัดเลือกจากการประกวดผลงานดิจิทัลคอนเทนต์ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2559  สพป.นครพนม เขต 1 ได้พิจารณาคัดเลือกครูผู้สอนในโรงเรียนของท่าน  ซึ่งมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของโครงการ  ทั้งนี้ให้ผู้เข้ารับการอบรมเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญจึงให้โรงเรียนดำเนินการตามข้อ 1 และ 2 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
Comments