โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการนิเทศแบบ Coaching and Mentoring Supervision เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC)

โพสต์23 มี.ค. 2560 06:46โดยnpm1 admin
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามรายชื่อดังแนบ)... ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการโครงการ "โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการนิเทศแบบ Coaching and Mentoring Supervision เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC)" โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning การวิจัยในชั้นเรียน และกระบวนการนิเทศภายในโดยเทคนิคการ Coaching and Mentoring และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC) ให้เกิดในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
        ในการนี้ ให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมพัฒนาในโครงการ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน และครูผู้สอนระดับประถมศึกษา จำนวน 3 คน รวม 4 คน โดยแจ้งรายชื่อตามแบบกรอกข้อมูลที่ส่งมาพร้อมนี้ ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ภายในวันที่ 29 เมษายน 2560...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments