โครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์15 มิ.ย. 2560 06:07โดยnpm1 admin
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน.... อ้างถึงหนังสือ สพป.นครพนม เขต 1 ที่ ศธ 04060/1462 ลว 5 มิถุนายน 2560...สพป.นครพนม เขต 1 ได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยให้บุคลากรตามคำสั่งที่ส่งมาพร้อมนี้ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 เวลา 08.30 น. นั้น
        ในการนี้ ที่ประชุมมีมติให้คณะวิทยากร และคณะทำงานปรับรูปแบบการนำเสนอ และปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ประกอบการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการฝึกอบรม
        ให้บุคลากรที่มีรายชื่อตามคำสั่งที่ส่งมาพร้อมนี้ เข้าร่วมประชุม และเสนอเครื่องมือสำหรับใช้ประกอบการฝึกอบรม ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ฯ ห้องประชุมรวมใจ 2 เวลา 08.30 น. และร่วมเป็นวิทยากรในวันที่ 19-20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมหนองบึก 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
    
Comments