โครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์15 มิ.ย. 2560 05:56โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2560 05:57 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด...อ้างถึงหนังสือ สพป.นครพนม เขต 1 ที่ ศธ 04060/1602 ลว 8 มิถุนายน 2560 สพป.นครพนม เขต 1 ได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และให้ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.นครพนม เขต 1 แจ้งครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 19-20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมหนองบึก 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด โดยนำหนังสือผลการประเมินภายนอกทั้งระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งรอบสอง และรอบสามมาด้วย นั้น
        เพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสี่จำเป็นต้องชี้แจงแนวทางในการเตรียมเก็บเอกสาร ฝึกทักษะการเขียนรายงานตนเอง และการนำเสนอผลการปฏิบัติงาน
        ให้ทุกโรงเรียน แจ้งผู้เข้ารับการอบรมและนำเอกสารสำหรับใช้ประกอบการฝึกอบรม ประกอบด้วย 1. คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ซึ่ง สพป.นครพนม เขต 1 ได้แจกให้แล้วนั้น และ 3.แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มาในวันประชุม...คลิกอ่านรายละเอียด

Comments