โครงการ Australia-ASEAN BRIDGE School Partnerships Project 2019

โพสต์4 เม.ย. 2562 23:11โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 เม.ย. 2562 01:33 ]
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง...ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อนุมัติโครงการAustralia-ASEAN BRIDGE School Partnerships Project 2019 โดยให้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 2 คน ซึ่งเป็นโรงเรียนทีจัดการเรียนการสอนแบบเรียนร่วมกันระหว่างเด็กนักเรียนปกติ และเด็กนักเรียนพิเศษ เด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องหรือพิการ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ ประเทศออสเตรเลีย เป็นเวลา 12 วัน (ช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2562)
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มายังโรงเรียน และครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ที่มีความพร้อมได้ทราบ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ พร้อมส่งเอกสารหลัฐานการสมัคร มายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ภายในวันที่ 11 เมษายน 2562 ตามรายละอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย