โครงการ 10 ศิลปินรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน

โพสต์12 มิ.ย. 2561 21:33โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2561 21:34 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด... ด้วย สพฐ. ร่วมกับองค์กรศิลปินไทย ได้กำหนดดำเนินโครงการ 10 ศิลปินรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน ในวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้
        1. การประกวดขับร้องเพลงเทิดพระเกียรติ
        2. พัฒนาต่อยอดทักษะด้านดนตรี (การขับร้อง การประพันธ์ และการเรียบเรียงเสียงประสานโดยศิลปินแห่งชาติ
        3. การแสดงเทิดพระเกัยรติ
        4. ชมนิทรรศการประวัติศาสตร์ชาติไทย และนิทรรศการวิถีวัฒนธรรมไทยในแต่ละภูมิภาค
        สพฐ. พิจารณาแล้วเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวมีประโยชน์ต่อนักเรียนในสังกัด จึงขอให้โรงเรียนที่สนใจส่งใบสมัคร โดยจัดส่งถึง แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีชีวิต กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 10230 (โดยวงเล็บมุมซองว่า "โครงการ 10 ศิลลปินรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน") ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ นายพงศ์กร มีสามเสน หมายเลขโทรศัพท์ 084 919 9279...คลิกอ่านารายละเอียดเพิ่มเติม