การโอนเงินจัดสรรงบประมาณเพื่อนำนักเรียน และครูเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายพลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสีเขียว ประจำปี 2561

โพสต์18 พ.ค. 2561 01:56โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 18 พ.ค. 2561 01:56 ]
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนครพนม/สุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา)...อ้างถึง หนังสือ สพป.นครพนม เขต 1 ที่ ศธ 04060/768 ลว 19 มีนาคม 2561...ตามหนังสือที่อ้างถึง สพฐ. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ร่วมดำเนินการพัฒนาศักยภาพห้องเรียนสีเขียว และโรงเรียนสีเขียว โดยจัดกิจกรรมค่ายวิทยากรครู 5 รุ่น 5 ภูมิภาค และค่ายวิทยากรนักเรียน 11 จุด 5 ภูมิภาค ผู้ที่เข้าอบรมประกอบด้วย ครู นักเรียน ศึกษานิเทศก์ สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อบรมระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2561 ณ เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี นั้น
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 ได้ประสานกับสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาให้ดำเนินการ ดังนี้ (โดยเบิกค่าชดเชยน้ำมัน ที่ สพป.นครพนม เขต 1 รายละเอียด ดังแนบ)...คลิกอ่านรายละเอียด