การอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการนิเทศแบบ Coaching and Mentoring Supervision เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC)

โพสต์15 พ.ค. 2560 18:17โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 15 พ.ค. 2560 18:18 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) บ้านต้อง (ศรีบัวบานวิทยาคาร) บ้านนาคู่ บ้านนาผือบอนราษฎร์นุกูล และโรงเรียนบ้านนาโสก...ตามที่โรงเรียนแจ้งความประสงค์จะให้บุคลากรเข้ารับการอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการนิเทศแบบ Coaching and Mentoring Supervision เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  (Professional Learning Community : PLC) ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ถึง 20 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ของครู และพัฒนาการนิเทศภายในของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดนั้น
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 อนุญาตให้บุคลากรของโรงเรียน เข้ารับการอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยใช้งบประมาณของโรงเรียน...คลิกอ่านรายละเอียด

Comments