การอบรมประวัติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์

โพสต์18 ก.ค. 2560 18:19โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด ทุกโรงเรียน..ด้วย สพป.นครพนม เขต 1 ร่วมกับ สพป.สกลนคร เขต 1,2 และ 3 ได้จัดอบรมการสอนประวัติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ แบบ Active Learning ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียล จังหวัดสกลนคร
        สพป.นครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรง ส่งครูผู้สอนสาระสังคมศึกษาฯ หรือสาระประวัติศาสตร์ เข้าร่วมอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โรงเรียนละ 1 คน โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัด ส่วนค่าที่พัก ค่าเอกสาร และค่าอาหาร สพป.นครพนม เขต 1 เป็นผู้รับผิดชอบ และให้แจ้งรายชื่อผู้เข้ารัการอบรม ผ่านระบบ AMSS ++ (กลุ่มนิเทศฯ) ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมComments