การอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล

โพสต์21 ม.ค. 2562 00:29โดยjunkaew   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2562 00:29 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา)...ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยจัดให้มีการอบรมครูตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระหว่างปีงบประมาณ 2560-2562 เป็นเวลา 3 ปีต่อเนื่องนั้น และสำหรับปีงบประมาณ 2562 จะจัดการอบรมครูตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2562 โดยจะมีการอบรมเป็น 3 ระยะ โดยให้โรงเรียนเป็นศุนย์ฝึกอบรมฯ ส่งผู้บริหารโรงเรียน 1 คน และครูที่รับผิดชอบสะเต็มศึกษา 1 คน รวม 2 คนเข้าอบรมในรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2562 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา ถนนสุขุมวิท ซอย 5 กรุงเทพฯ สำหรับค่าที่พัก อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สสวท.เป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการให้เบิกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่ง สพฐ. จะโอนจัดสรรเงินงบประมาณให้ตามรายละเอียดประกอบการโอน นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) แจ้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม