การอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกลตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

โพสต์16 มี.ค. 2561 19:31โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 16 มี.ค. 2561 19:31 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร...ตามที่ สพฐ. และ สสวท. ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)  โดยจัดให้มีการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกล ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2561 โดยจะมีการอบรมทางไกลแก่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังกล่าว แบ่งเป็น 2 ระยะ ซึ่งในระยะที่ 1 ศูนย์ที่เป็นเจ้าภาพในการจัดอบรมอยู่ที่ สพป.นครพนม เขต 1ในช่วงเวลาด ดังนี้
        ช่วงที่ 1 วันที่ 17-19 มีนาคม 2561 ระดับประถมศึกษาตอนต้น
        ช่วงที่ 2 วันที่ 24-26 มีนาคม 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
        ช่วงที่ 3 วันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2561 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
        ช่วงที่ 4 วันที่ 7-9 เมษายน 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 จะดำเนินการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกล ให้โรงเรียนแต้งบุคลากรที่มีรายชื่อตามคำสั่งฯ ปฏิบัติงานตามวัน เวลา และสถานที่กำหนด...คลิกอ่านรายละเอียด