การอบรมครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) และอบรมติดตามผล Follow on รุ่นที่ 18

โพสต์27 มิ.ย. 2561 08:14โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2561 08:14 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะโนต บ้านนาเชือก และบ้านหนองผัแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี...ด้วย สพฐ. โดยให้ศูนย์อบรมมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จังหวัดสกลนคร จะดำเนินการจัดอบรมครูด้านการสอนภาษาอังฟฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) และอบรมติดตามผล Follow on รุ่นที่ 18 ระหว่างวันที่ 2-20 กรกฎาคม 2561 และระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2561ตามลำดับ ณ ศูนย์อบรมมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อาคาร 19 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนแจ้งผู้มีรายชื่อ ดังนี้ 
        1) นางขวัญฤทัย สมอุดม ครูโรงเรียนบ้านชะโนต 
        2) นางสุชาดา ทิปเลอร์ ครูโรงเรียนบ้านนาเชือก 
        3) นายคลราชรัฐ ปาลสาร ครูโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
        เข้าร่วมประชุมอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว พร้อมทั้งส่งแบบตอบรับไปที่ e-mail : zero.797964@gmail.com ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 และนำหนังสือขอนุญาตไปราชการฉบับจริง ส่งศูนย์อบรมในวันรายงานตัวด้วย โดย สพฐ.รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก และอาหาร ตลอดระยะเวลาเข้ารับการอบรมครูด้านการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค  (Boot Camp) รุ่นที่ 13 โดยเข้าที่พักโรงแรมภูพานเพลซได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ทั้งนี้ให้เบิกค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณที่โอนจัดสรรที่ศูนย์ฯ...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม