การอบรมครูและผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2561

โพสต์30 พ.ค. 2561 16:02โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 30 พ.ค. 2561 16:02 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) บ้านผึ้ง อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ บ้านชะโนต  บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) และบ้านฝั่งแดง...ตามที่ สสวท. ได้ดำเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย โดยจะพัฒนาครูปฐมวัยสังกัด สพฐ. และสังกัด สช. ทั่วประเทศอย่างเป็นระบบผ่านเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งนี้จะดำเนินการจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ ด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สพป.นครพนม เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 เห็นว่า ข้าราชการครูในโรงเรียนของท่านมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครูที่มีรายชื่อตามคำสั่งฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามวัน เวลา และสถานที่กำหนด...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม