การอบรมครูและผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการคณิตศาสตร์ ด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2561

โพสต์4 ก.ค. 2561 08:55โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2561 01:15 โดย นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ บ้านดอนแดงเจริญทอง บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) ปลาปากราษฎร์บำรุง เรณูวิทยาคาร บ้านยอดชาดวิทยา ศรีโพนทองวิทยา โพนสวางนางิ้ววิทยา บ้านหนองแซง สุนทรวิจิตร บ้านผึ้ง บ้านแก้งสีลารมณ์ บ้านวังยาง และบ้านโนนหอม....ตามที่ สสวท. ได้ดำเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย โดยจะพัฒนาครูปฐมวัยสังกัด สพฐ. และสังกัด สช. ทั่วประเทศอย่างเป็นระบบผ่านเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งนี้จะดำเนินการจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการคณิตศาสตร์ด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย เวลา 08.00-16.30 น. ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สพป.นครพนม เขต 1 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 ให้แจ้งข้าราชการครูปฐมวัยทุกคนเข้ารับการอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด...คลิกอ่านรายละเอียด