การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดทำภาพยนตร์สั้นตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์30 มิ.ย. 2560 04:38โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2560 04:56 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง....สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) กำหนดการอบรม 2) รายชื่อโรงเรียน....ด้วย สพฐ. กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดทำภาพยนตร์สั้นตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการจัดทำภาพยนตร์สั้นตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้กับครู และตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร กำหนดการอบรม 3 รุ่น ดังนี้
        รุ่นที่ 1  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2560
        รุ่นที่ 2  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2560
        รุ่นที่ 3 ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฏาคม 2560
     สพป.นครพนม เขต 1 ขอให้โรงเรียนของท่าน ส่งครูที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดทำภาพยนตร์สั้นตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จำนวน 1 คน และตัวแทนนักเรียน 3 คน ในกรณีที่มีนักเรียนหญิง ครูผู้หญิงไปด้วยอีก จำนวน 1 คน เข้าร่วมการอบรมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ สพฐ.จะโอนงบประมาณให้โรงเรียน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ภายหลัง ส่วนที่พัก และค่าอาหารระหว่างการอบรม สพฐ.เป็นผู้รับผิดชอบ....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
       
Comments