การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัย (หลักสูตร 3 และ 4)

โพสต์2 มิ.ย. 2562 01:09โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 2 มิ.ย. 2562 01:12 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดังรายชื่อแนบ...ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา โดยกำหนดวันอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว หลักสูตร 3 ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 และหลักสูตร 4 ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2562 พืธีเปิดเวลา 08.30 น. ของวันแรกของแต่ละหลักสูตร ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวมีประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงให้โรงเรียนแจ้งบุคลากรที่มีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด ดังกล่าว...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม