การอบรมเชิงปฎิบัติการและรับมอบสื่อการเรียนรู้โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน

โพสต์13 มิ.ย. 2562 06:37โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2562 06:37 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) บ้านหนองสังข์ราษฎร์บำรุง...ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งให้นักเรียนในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at school Powered by kidBright) รายละเอียดทราบแล้วนั้น บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการแล้ว และกำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการ และรับมอบสื่อการ เข้าอบรมตามโครงการดังกล่าว เรียนรู้โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน ในวันที่ 28 มิถุนายน 256 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนแจ้งให้ข้าราชการครูตามรายชื่อที่ส่งมาด้วย รายละเอียด ดังนี้
        1. ให้ตอบรับเข้ารับการอบรม รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย
        2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม
        3. ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการให้เบิกจ่ายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โรงเรียนละ 3,400 บาท จะแจ้งให้ทราบเมื่อได้รับใบเงินงวด
        4. ในวันที่เข้าอบรมให้ผู้เข้าอบรมทุกคนนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) ไปด้วยทุกคน
        คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม