การอบรมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ TFE(Teams For Education)

โพสต์9 มิ.ย. 2562 21:36โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2562 21:37 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) ...ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายผระจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินงานโครงการ TFE(Teams For Education) พัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในจังหวัดนครพนมให้มีคุณภาพ ทั้งนี้ได้กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ TFE(Teams For Education) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดนครพนม และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 ณ ห้องไอฮอล 2 โรงแรมไอโฮเต็ล อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พร้อมส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม (รายละเอียดที่ส่งมาด้วย 4) นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) แจ้งบุคลากรทางการศึกษา รายชื่อดังเอกสารแนบ (ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย) เข้าประชุมปฏิบัติการตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด พร้อมส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย) ...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม