การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตราจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย สำหรับพี่เลี้ยงประจำศูนย์

โพสต์18 พ.ย. 2561 23:53โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 18 พ.ย. 2561 23:55 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม/อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) และบ้านผึ้ง...ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัย สำหรับพี่เลี้ยงประจำศูนย์ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 14-15 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมวิวิช จังหวัดขอนแก่น ให้สำนักงานเขตพื้นที่แจ้งบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรม จำนวน 7 คน เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตรดังกล่าว โดยลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://goo.gl/XvH1Xu ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ สสวท. เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรมตามระเบียบ และข้อบังคับของ สสวท. โดยการอบรมเสร็จสิ้นวันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น. สสวท. ขอความร่วมมือผู้เข้ารับการอบรมอยู่จนครบตามเวลา
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าว มีประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงให้โรงเรียนแจ่งบุคลากรที่มีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด..คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม