การอบรมเชิงปฎิบัติการเฉพาะทาง สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่ม LN (Local Network) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น LT (Local trainer) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

โพสต์12 มี.ค. 2562 02:38โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2562 02:38 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม และโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ...ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุดา และ สสวท. จัดอบรมให้โรงเรียนที่เข้าโครงการดังกล่าวฯ ในปีงบประมาณ 2562 ได้กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางสำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น LN (Local Network) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น LT (Local Trainer) ในหัวข้อเรื่อง วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Unplugged Computer Science) ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น LN (Local Network) และครูผู้สอนที่ทำหน้าที่เป็นวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น LT (Local Trainer) ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา โดยกำหนดการอบรมเป็น 6 รุ่น สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นรุ่นที่ 5 ระหว่าง วันที่ 21-24 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเนวาด้า จังหวัดอุบลราชธานี ส่วนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สพฐ. แจ้งจัดสรรตาม บง. 82 นั้น 
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้ง นางศิริลักษณ์ สาคะรินทร์ ครู ร.ร.อนุบาลนครพนม และนางสิริพร เทือกขันตี ครู ร.ร.อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ อ.นาแก เข้าร่วมอบรมตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม