การตรวจสอบข้อมูลนักเียนในการประเมินความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT)ปีการศึกษา 2560

โพสต์6 มี.ค. 2561 07:01โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 6 มี.ค. 2561 07:02 ]
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทุกโรงเรียน...ตามที่ สพฐ.ได้กำหนดการประเมินความสามารถวัดความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 เพื่อให้การประเมินดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
        สพป.นครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนทุกโรง เตรียมหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนในการเข้าห้องสอบ หรือบัตรประจำตัวนักเรียน หรือหลักฐานอย่างอื่นที่สามารถใช้แสดงตัวตนของนักเรียนนำไปในวันสอบ ทั้งนี้ให้โรงเรียนเข้าตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางระบบ NT ACESS ด้ที่เว็บไซต์ nt.obec.go.th ซึ่งหากพบข้อผิดพลาดให้ทางโรงเรียนบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มคำขอแก้ไขข้อมูล (สพฐ.6) พร้อมแนบสำนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้ แล้วนำส่งที่กรรมการประจำสนามสอบในวันสอบ เพื่อให้สนามสอบรวบรวมส่ง สพฐ. ต่อไป....คลิกอ่านรายละเอียด