การติดตามการดำเนินงานการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมในโครงการโรงเรียนประชารัฐ

โพสต์22 พ.ค. 2560 04:18โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2560 04:19 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ (7 โรงเรียน)... ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ ขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการพัฒนาให้มีโรงเรียนคุณธรรมในโครงการโรงเรียนประชารัฐ ซึ่งในปีงบบประมาณ 2559 โรงเรียนประชารัฐ จำนวน 1,000 โรงเรียน ได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการจัดอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับครูที่ทำหน้าที่วิทยากรในโรงเรียนไปแล้ว จำนวน 9 รุ่น ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2559 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
        บัดนี้ เพื่อเป็นการติดตามการดำเนินงานดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอความร่วมมือให้โรงเรียนในสังกัดตามบัญชีรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ ตอบแบบประเมินออนไลน์ตามวิธีการที่ระบุไว้ โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31  พฤษภาคม 2560 เพื่อเป็นการติดตามการดำเนินงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กำหนดการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน รายลละเอียดดังปฏิทินการนิเทศที่แนบมาพร้อมนี้...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
Comments