การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสต์30 ม.ค. 2562 05:10โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2562 05:11 ]
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน...ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) จะดำเนินการให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยเป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ด้านการวัดและประเมินผลของครู ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 2) การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3) การวัดและประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียน 4) การใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจเข้ารับการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีค่าสมัครสอบคนละ 200 บาท รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย...คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม