การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561

โพสต์21 ม.ค. 2562 23:09โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2562 23:09 ]
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง...ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) กำหนดให้มีการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 2-3กุมภาพันธ์ 2562 ตามลำดับ โดยขอความร่วมมือให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นศูนย์ประสานงานดำเนินการจัดสอบ นั้น
        เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้
        1. ให้หัวหน้าสนามสอบ/ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นสถานที่จัดสอบและตัวแทนศูนย์สอบเข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงการดำเนินการจัดสอบในวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1
        2. แจ้งข้าราชการในสังกัดไปปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการดำเนินการจัดสอบระดับสนามสอบตามคำสั่งที่ส่งมาพร้อมนี้ กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อการจัดสอบ ให้บันทึกมอบหมายผู้ทำหน้าที่แทน
        3. โรเรียนมอบหมายครูผู้สอนนำนักเรียนเข้าสอบ ตามวัน เวลา สถานที่กำหนด ตามสัดส่วนครู 1 คน ต่อนักเรียน 20 คน โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ
        4. กรณีที่นักเรียนไม่มีรายชื่อในประกาศผู้มีสิธิ์สอบ ให้บันทึกตามแบบ สทศ.5 นำไปยื่นในวันเข้าสอบ
        5. กรณีที่นักเรียนมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงขอแก้ไขข้อมูล ให้บันทึกตามแบบ สทศ.6 พร้อมแนบสำเนาหลักฐาน นำไปยื่นต่อกรรมการผู้คุมสอบในวันเข้าสอบ...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม